(VOV) - Đây là ý kiến của ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trong kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Lý Luận Trung ương sáng 17/4

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 11, thảo luận hai chủ đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa trong phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của Việt Nam” và chủ đề “Những vấn đề lý luận chính trị cần nghiên cứu trong giai đoạn 2011 - 2015. Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đông đảo các nhà khoa học tham dự kỳ họp. Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa trong phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Theo GS - TS khoa học Trần Ngọc Thêm, Văn hóa Việt Nam trong quá khứ là văn hóa trọng tĩnh, mang tính nông nghiệp, nông thôn. Nguyên tắc ứng xử truyền thống của người Việt là trân trọng tình nghĩa. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa và cuộc sống công nghiệp đang có tác động lớn, ảnh hưởng đến xu thế phát triển văn hóa trong cộng đồng. Việt Nam cần tiếp thu những tinh hoa văn hóa tiên tiến của thế giới như ý thức pháp luật, tác phong làm việc bài bản. Trong đó pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật là yếu tố mang tính quyết định góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phát biểu tại Hội nghị, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Phát triển văn hóa trong kinh tế thị trường, trước hết cần nhận thức đúng về kinh tế thị trường và cần thấy rõ vai trò của văn hóa trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vai trò của văn hóa được thể hiện ở tầm hoạch định chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội dựa trên nền tảng văn hóa và nguồn lực xã hội, trong đó quan trọng nhất là nguồn lực con người và chất lượng nguồn nhân lực. Ông Tô Huy Rứa cho rằng, quá trình phát triển văn hóa để tạo nội lực và môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, đồng thời kinh tế phát triển lại là điều kiện cho sự phát triển của văn hóa. Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh, cần phải gắn kết chặt chẽ giữa chính sách văn hóa trong kinh tế và chính sách kinh tế trong văn hóa để tạo nên sự phát triển hài hòa giữa văn hóa với kinh tế. Theo chương trình làm việc, chiều 17/4, Hội đồng lý luận Trung ương tiếp tục thảo luận chủ đề “Những vấn đề lý luận chính trị cần nghiên cứu trong giai đoạn từ 2011 đến năm 2015”./. Hoàng Thái