Không ai cho ý kiến đóng góp à?

Không ai cho ý kiến đóng góp à?