Doanh thu thuần vẫn ở mức cao trên 1.068 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tháng 7 của Tập đoàn giảm mạnh.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen ( HSG ) công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 7/2013 và lũy kế 10 tháng niên độ tài chính 2012-2013. Năm tài chính của HSG bắt đầu ngày 1/10 hàng năm và kết thúc ngày 30/9 năm tiếp theo.

Theo đó, riêng tháng 7, sản lượng tiêu thụ đạt hơn 54 nghìn tấn, trong đó riêng xuất khẩu đạt hơn 23 nghìn tấn.

Doanh thu thuần đạt hơn 1.068 tỷ đồng, duy trì ở mức cao so với các tháng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 18 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng năm niên độ tài chính 2012-2013, doanh thu thuần đạt hơn 9.621 tỷ đồng, bằng 87,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 556,4 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch năm.

Nguồn: HSG

Nguồn Dân Việt