(CafeF) - Morgan Stanley, Goldman Sachs và Lehman Brothers nhiều khả năng sẽ hợp tác với nhau về công việc kinh doanh để cùng vượt qua tình hình khó khăn hiện tại.