Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Quý Kiên cho biết: Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ thực hiện từ nay cho đến cuối năm chủ yếu tập trung vào xây dựng các Luật (sửa đổi): Đất đai, Tài nguyên nước, Khoáng sản.

Đồng thời xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Đo đạc và bản đồ và Nghị định hướng dẫn thi hành; Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2020, Kế hoạch hành động đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020...Đặc biệt là hoàn thiện báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của cả nước trình Quốc hội thông qua. Bộ cũng đang tiến hành hoàn thiện Báo cáo Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2010 trên phạm vi cả nước trình Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án Tạo quỹ đất của Nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư... Theo đó, đối với lĩnh vực quản lý đất đai, tập trung xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2003, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, Thông tư quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất. Tập trung xây dựng dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển tài nguyên nước đến năm 2020; hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ của các hồ chứa: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà và trình Chính phủ Báo cáo tài nguyên nước và tình hình khai thác tài nguyên nước của Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản sẽ tiếp tục tập trung xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi); tổ chức thực hiện có hiệu quả 2 dự án: Điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan - zinrcon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu; Thăm dò quặng urani vùng Thành Mỹ, tỉnh Quảng Nam; Dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu thăm dò, đấu thầu khai thác khoáng sản… Lĩnh vực môi trường sẽ triển khai một loạt các kế hoạch như Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường quốc gia đến năm 2010, Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; Kế hoạch hành động đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý phế liệu nhập khẩu. Đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Bộ yêu cầu các đơn vị trong ngành cần khẩn trương hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2020; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất quy định lại cấp báo động lũ trên các sông chính của Việt Nam và cho phép sử dụng các kịch bản cảnh báo nguy cơ sóng thần cho các vùng bờ biển Việt Nam; triển khai các hoạt động của dự án Tăng cường năng lực thực hiện Nghị định thư Montreal tại Việt Nam; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ nay đến cuối năm, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật như Luật Đo đạc và bản đồ và Nghị định hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đến năm 2020 giai đoạn 2008-2011; ban hành các Thông tư: quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm đo đạc và bản đồ; quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ; quy định về Quy chế cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Đồng thời xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý và cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ; hệ thống thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội; hoàn thiện lưới trọng lực nhà nước. Bộ yêu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 25/2009/NĐ-CP; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; Đề án tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý nhà nước về biển giai đoạn 2010 -2015. Tham dự Đại hội của Tổ chức Hợp tác khu vực trong quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA tại Philippines và tổ chức thành công Hội nghị Đại hội biển Đông Á (COBSEA) tại Quảng Ninh./.