ICTnews – Chủ trương của Bộ TT&TT là đẩy mạnh sử dụng chung cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực viễn thông, Internet, truyền hình và bưu chính tiến tới một hạ tầng thống nhất.