Lần đầu tiên, chuyến bay được thực hiện vào ngày 14/1 và sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình vào tháng 9/2009.