Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ của CTCP Xi măng Thái Bình (MCK: TBX).

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Văn Thế Mã chứng khoán giao dịch: TBX Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.800 CP Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phạm Văn Tân Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Quan hệ nhân thân với người thực hiện giao dịch: em ruột Số lượng cổ phiếu người có liên quan tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 15.500 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.700 CP Mục đích thực hiện giao dịch: Vì lý do tài chính cá nhân Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 02/03/2010 đến ngày 01/04/2010.