Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Xi măng Thái Bình (MCK: TBX).

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tân Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Mã chứng khoán giao dịch: TBX Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.500 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP Mục đích thực hiện giao dịch: Sử dụng công việc riêng Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 01/03/2010 đến ngày 25/03/2010.