CTCP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau: