Nguyên nhân chính do doanh thu thuần giảm mạnh, trong khi chi phí giá vốn cao khiến lợi nhuận gộp đạt hơn 14 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức ( TDH ) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2011.

Doanh thu bán hàng quý III đạt 148,63 tỷ đồng, tuy nhiên các khoản giảm trừ hơn 72 tỷ đồng nên doanh thu thuần chỉ còn 75,9 tỷ đồng, giảm 50% cùng kỳ. Lợi nhuận gộp quý III đạt 14,32 tỷ đồng, giảm 79% so với quý III năm trước.

Quý này, hoạt động tài chính lỗ gần 13 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay hơn 12,7 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí liên quan, TDH lỗ thuần 11,5 tỷ đồng quý III.

Những nguyên nhân trên làm cho công ty lỗ gần 12 tỷ đồng trong quý III, cùng kỳ lãi hơn 83 tỷ đồng. Riêng cổ đông của công ty mẹ lỗ 11,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, doanh thu thuần đạt hơn 371 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 19 tỷ đồng, giảm 89% so với 177 tỷ đồng lợi nhuận cùng kỳ.

So với kế hoạch năm, doanh thu và lợi nhuận lần lượt hoàn thành 55% và 11% kế hoạch năm.

Bảng kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn HSX

Nguồn DVT.vn