(GameK) - Sự bảo vệ nằm trong tay, một đôi tay chắc chắn...