(VTC News) - "Tết Hà Nội xưa và nay 2009 - Xuân sắc Hà Thành"là cuộc gặp gỡ của âm nhạc,những người phụ nữ điển hình trong các lĩnh vực trên đất Thủ đô.