CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam, cổ đông lớn của CTCP XNK Tổng hợp 1 Việt Nam (HNX: TH1) đã bán 378,000 cp, giảm sở hữu xuống còn 2,325,153 cp TH1, chiếm tỷ lệ 18.46% vốn kể từ ngày 29/09.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam
- Mã chứng khoán: TH1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,703,153 CP (tỷ lệ 21.46%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 378,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,325,153 CP (tỷ lệ 18.46%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/09/2014.

HNX