Tại Thái Lan, ngày 17/1, 2 đảng “Tổ quốc” (Chart Thai) và “Vì Tổ quốc” (Puae Pandin) đã chính thức tuyên bố sẽ tham gia chính phủ liên hiệp do đảng “Sức mạnh nhân dân” (PPP) lãnh đạo.