NDĐT - Tòa án tối cao Thái-lan chiều nay bác bỏ các khiếu kiện liên quan cuộc bầu cử Hạ viện ngày 23-12-2007 mở đường cho phiên họp Hạ viện đầu tiên sẽ được tiến hành ngày 21-1 tới đây cũng như việc thành lập Chính phủ liên hiệp do đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) đứng đầu.