(HNM) - Bộ Xây dựng cho biết, theo kế hoạch, trong tháng 1-2009, Bộ sẽ có báo cáo đầu tiên về triển khai lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội gửi tới cơ quan có thẩm quyền.