Nghe cậu con quý tử thông báo là sẽ đưa bạn gái về ra mắt bà Hợi khấp khởi mừng, đứng ngồi không yên...