G�n tr�n cu�c �i c�ng hi�n cho ng�nh gi�o d�c, �n l�c ngh� h�u, s�c y�u, b�nh t�t quanh nm, nhi�u c� nu�i d�y tr� t�i C�m Th�y (Thanh H�a) v�n ch�a ��c h��ng l��ng h�u, �m au kh�ng c� th� b�o hi�m ph�i t� trang tr�i, khi�n cu�c s�ng c�ng th�m v�t v�.

Thanh H�a: H�ng lo�t gi�o vi�n m�n m�i ch� l��ng h�u v� ch� � hi�m x� h�i - Anh 1

Các cô nuôi d�y tr� xã C�m Vân mong m�i ��c h��ng ch� � lúc v� già

T� nh�ng ngày �t n��c còn khó kh n, b�ng lòng yêu ngh�, yêu tr�, các cô ã t� nguy�n �ng l�p ch m sóc các cháu v�i m�c thù lao ��c tính kg b�ng lúa.  V��t qua t�t c� khó kh n, m�t bu�i �n tr��ng, th�i gian còn l�i các cô ph�i b��n tr�i t�t t� ng��c xuôi, t�n t�o nh�t t�ng h�t lúa, ch m t�ng ng�n mùng t�i… mang ra ch� bán � ki�m thêm �ng ra �ng vào.

T�t c�  không m�t l�i ca thán, nh�ng cô nuôi d�y tr� v�n kiên trì bám tr��ng, bám l�p. �n khi nhà n��c cho v� ngh�, nh�ng t��ng công lao su�t m�t �i c�ng hi�n s� ��c bù �p b�ng nh�ng �ng l��ng h�u ít �i. Tr� trêu thay, t� ngày ngh� �n nay, các cô v�n ch�a ��c h��ng m�t ch� � nào, h� v�n ngày êm kh�c kho�i, mòn m�i ch� �i trong vô v�ng. au lòng h�n, có ng��i ã ra i v)nh vi�n vì b�o b�nh.

Cô Lê Th� Viên (SN 1960), xã C�m Vân, huy�n C�m Th�y, Thanh Hóa, tóc ã i�m b�c ng�m ngùi nh� l�i: “Tôi vào ngành t� n m 1978, là giáo viên m�m non t�i xã C�m Vân. Lúc �u, tôi là giáo viên m�m non � làng Vân Long. Sau ó m�t th�i gian, tôi lên d�y t�i tr��ng trung tâm c�a xã v�i m�c l��ng 12kg thóc/1 tháng, �n n m 2007 t ng lên ��c 360.000 /1 tháng.N m 2012, sau khi các cô m�m non t�i huy�n Nh� Thanh ngh� d�y tr��c ngày khai gi�ng � ph�n �i vì ch� � quá ít �i, chúng tôi ��c huy�n C�m Th�y xét tuy�n là viên ch�c. C� m�t �i g�n bó v�i các cháu, lúc nh�n l��ng viên ch�c ��c 2.800.000 / tháng. L�n �u tiên trong �i làm ngh� ��c l)nh l��ng ti�n tri�u m�ng r�i c� n��c m�t. Sau bao nhiêu khó kh n, v�t v�, cu�i cùng cing ��c nhà n��c ghi nh�n. N m 2015, v� ngh� h�u, m�i ch� � b� c�t h�t, không có l��ng, không có b�o hi�m xã h�i, nh�ng l�n i vi�n vì m� m�t, c�t kh�i u, thoái hóa… �u ph�i chi tr� 100% ti�n vi�n phí. Ch� mong sao các c� quan ch�c n ng nhanh chóng hoàn ch�nh th� t�c � chúng tôi ��c truy óng BHXH”.

Thanh H�a: H�ng lo�t gi�o vi�n m�n m�i ch� l��ng h�u v� ch� � hi�m x� h�i - Anh 2

Các cô ki�n ngh� nhi�u n m ch�a ��c gi�i quy�t th�a áng

Cing nh� cô Viên, cô Nguy�n Th� Nguy�t, xã C�m Tú tâm s�: “Mang ti�ng là giáo viên, công tác liên t�c 38 n m, nh�ng khi v� l�i ch�a ��c h��ng b�t k� ch� � nào, ngay c� nh� cái th� b�o hi�m i khám b�nh lúc v� cing b� thu l�i. Tu�i �i, tu�i ngh� �u th�a nh�ng n m óng b�o hi�m thì l�i thi�u, chúng tôi lên b�o hi�m huy�n h�i thì h� b�o ph�i có 10 n m óng b�o hi�m thì m�i ��c óng b�o hi�m truy thu. Tuy v� h�u nh�ng v�n còn chút s�c kh�e, l�i không có b�t k� ngu�n thu nh�p nào, tôi ph�i nh� ng��i quen xin vào tr�ng rau cho công ty may H� G��m � xã C�m Tú, v�a ki�m thêm thu nh�p và ��c ti�p t�c óng b�o hi�m”.

Th�t v�ng, b�c xúc, bu�n t�i là tâm tr�ng chung c�a các cô nuôi d�y tr� khi chúng tôi ti�p xúc. Cô Ph�m Th� Lu�n, (SN 1960), giáo viên m�m non xã C�m Vân cho bi�t thêm: “Trong quá trình công tác, chúng tôi liên t�c yêu c�u ��c ��c óng BHXH, nh�ng do �ng l��ng quá ít (tr��c ó ��c tr� h�n 10kg thóc/1 tháng, n m 2007 i h�c trung c�p l��ng t ng lên 360.000 /1 tháng), lãnh �o ngành gi�o d�c huy�n �ng viên, l��ng th�p nh� th� l�y gì mà óng, kiên trì ch� lúc nào l��ng t ng r�i óng. Th�i gian c� �ng �ng trôi i, n m 2015, tôi v� h�u, tính ra m�i óng b�o hi�m ��c 8 n m. T� ngày ngh� h�u, chúng tôi liên t�c lên huy�n, xu�ng t�nh. BHXH t�nh thông báo do gi�y t� th�t l�c, phía huy�n ã th�m �nh, xác nh�n quá trình công tác c�a chúng tôi nh�ng bên b�o hi�m v�n không ch�p nh�n. H� làm nh� v�y quá c�ng nh�c và vô c�m”.

G�n 3 n m tr�i ch� �i, các cô nuôi d�y tr� ã g�i �n, i gõ c�a r�t nhi�u c� quan, ban, ngành. Ngày 9/8/2017, UBND huy�n C�m Th�y có công v n s� 897/UBND-GD tr� l�i v� nh�ng ki�n ngh� c�a các cô: “…Tính �n n m 2014, c� huy�n có 34 giáo viên ang công tác t�i các tr��ng m�m non n�p h� s� v� UBND huy�n xin truy óng BHXH. H� s� xin truy óng BHXH c�a 34 giáo viên ã ��c UBND huy�n ti�p nh�n, tuy nhiên nhi�u gi�y t� không h�p l� ho�c ã b� th�t l�c. UBND huy�n ã giao cho phòng Giáo d�c& ào t�o ti�n hành xác minh.

Ngày 26/12/2014, UBND huy�n ã có v n b�n s� 1224/UBND-GD g�i BHXH t�nh, BHXH huy�n C�m Th�y v� vi�c � ngh� BHXH t�nh Thanh Hóa gi�i quy�t truy thu BHXH cho 34 giáo viên m�m non. Trong v n b�n này, UBND huy�n C�m Th�y cing ã xác nh�n tính pháp lí h� s� c�a các giáo viên và cam k�t ch�u trách nhi�m tr��c ph�p lu�t v� nh�ng thông tin trong h� s� c�a t�ng cá nhân.

Tuy nhiên, tháng 4/2015, BHXH t�nh tr� l�i: “H� s� thi�u Quy�t �nh và các gi�y t� tuy�n d�ng, h�p �ng ban �u (do tr��c ây ã th�t l�c). B�n thanh toán ti�n l��ng, ti�n công c�a giáo viên t� 2002 v� tr��c không có con d�u c�a Tr��ng m�m non. Thi�u m�t s� gi�y t� pháp lý minh ch�ng cho giáo viên m�m non công tác liên t�c trong ngành giáo d�c qua các th�i k�”.

Trao �i v�i PV, ông Bùi Ng�c Bích, chuyên viên ph� trách m�ng ch� � chính sách, phòng GD& T huy�n C�m Th�y cho bi�t: “Sau khi rà soát, toàn huy�n còn 35 cô ang công tác t�i các tr��ng m�m non ch�a ��c truy óng BHXH, trong ó có 17 cô ã ngh� h�u, 1 cô ã m�t, s� còn l�i �n 2018 �u v� h�u. Chúng tôi r�t tr n tr� v� tr��ng h�p c�a các giáo viên m�m non, nh�t là nh�ng ng��i ã v� h�u ch�a ��c truy óng BHXH theo quy �nh, nên ch�a ��c h��ng b�t k� ch� � nào. ây là s� giáo viên c�ng hi�n liên t�c g�n h�t �i cho s� nghi�p giáo d�c và ch�u nhi�u thi�t thòi nh�t b�i m�c l��ng quá th�p.

Ng�m ngùi, cay �ng su�t c� m�t �i g�n bó v�i ngh�, nh�ng cô nuôi d�y tr� nh� nh�ng ng��i lái ò, âm th�m, l�ng l� d�t tay không bi�t bao nhiêu th� h� các cháu b��c qua nh�ng con ch� �u �i, � �n hôm nay, khi ã hoàn thành nhi�m v� “ng��i m� hi�n”, các cô l�i ang �ng tr��c m�t tình c�nh tr� trêu. Công lao c�a h� ã ��c các c�p c� s� xã, huy�n xác nh�n. Thi�t ngh) ã �n lúc các c� quan ch�c n ng  t�nh  Thanh Hóa nhanh chóng hoàn thi�n h� s� � h� ��c h��ng nh�ng ch� � ãi ng� ít �i � nh�ng n m cu�i �i. ó v�a là trách nhi�m, v�a là s� tri ân, ghi nh�n công lao c�ng hi�n c�a nh�ng cô nuôi d�y tr�.

Thanh Ph��ng- N.H�ng