(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân làm Chủ tịch Hội đồng; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; đồng thời có quyền yêu cầu các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến đồ án quy hoạch để phục vụ công tác thẩm định; yêu cầu Tư vấn bổ sung hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định. Hội đồng sẽ tự giải tán sau khi kết thúc nhiệm vụ. Phương Mai (Nguồn: Quyết định 1623/QĐ-TTg) Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân làm Chủ tịch Hội đồng; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; đồng thời có quyền yêu cầu các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến đồ án quy hoạch để phục vụ công tác thẩm định; yêu cầu Tư vấn bổ sung hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định. Hội đồng sẽ tự giải tán sau khi kết thúc nhiệm vụ. Phương Mai (Nguồn: Quyết định 1623/QĐ-TTg)