(CafeF) - Sự kỳ vọng quá lớn vào thành công của kế hoạch 700 tỷ USD khi biến thành thất vọng đã đẩy thế giới vào trạng thái tiêu cực ít thấy.