(PL)- Ban quản lý đường sắt khu vực II ngày 25-9 cho biết: Chính phủ quyết định phân bổ thêm 200 tỷ đồng và cho kéo dài dự án “Bền vững cơ sở hạ tầng đường sắt khu vực miền Trung” từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đến cuối năm 2010.