Trong bối cảnh một số thị trường truyền thống đang gặp khó khăn, những nỗ lực khai thông thị trường mới của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đang mở ra nhiều lựa chọn cho người lao động Việt Nam.