Chương trình “Thi thử đại học 2009” tại http://hocmai.minternet.vn do Viettel cùng cục Khảo Thí và công ty Đầu Tư và Dịch Vụ Giáo Dục phát động sáng 30/3/2009 tại Hà Nội.