Giá nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm, thực phẩm công nghệ... đang đứng và có chiều hướng giảm trong những tháng cuối năm