Số công ty giao nhận Việt Nam đang phát triển với tốc độ chóng mặt, nhưng đa số không đủ năng lực đảm nhận toàn bộ chuỗi cung ứng.