(VTC News) - Để trụ vững và vượt qua các khókhăn khi tiếp cận thị trường nước ngoài trong bối cảnh kinh tế thế giới đang suy giảm, mục tiêu hướng đến của các DN phần mềm Việt Nam trong năm 2009là thị trường nội địa.