(Toquoc) – Vấn đề an toàn kiểm soát bức xạ ở hầu hết các địa phương hiện nay còn nhiều bất cập, đặc biệt là sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, cán bộ kỹ thuật.