Kiện không mất tiền mà doanh nghiệp vẫn không thèm làm.