Hỏi:

small_6254.jpg Trong năm hoạt động đầu tiên của hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC, chúng tôi (một đơn vị tham gia BCC) có phát sinh lỗ, đề nghị cho biết: theo quy định hiện hành, chúng tôi có quyền chuyển số lỗ này vào năm tiếp theo? Thời hạn chuyển lỗ tối đa là bao lâu? STRONG> Trong năm hoạt động đầu tiên của hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC, chúng tôi (một đơn vị tham gia BCC) có phát sinh lỗ, đề nghị cho biết: theo quy định hiện hành, chúng tôi có quyền chuyển số lỗ này vào năm tiếp theo? Thời hạn chuyển lỗ tối đa là bao lâu? Trả lời: Tại Điểm 8 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC (22/12/2003) của Bộ Tài Chính quy định: cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Căn cứ quy định trên, trường hợp trong quá trình hoạt động kinh doanh của hợp đồnghợp tác kinh doanh (BBC) phát sinh lỗ thì DN tham gia BCC được chuyển số lỗ phát sinh trừ vào thu nhập chịu thuế của các năm tiếp sau trong thời gian không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.