Hỏi:

small_6364.jpg Từ thời điểm Luật quản lý thuế có hiệu lực, thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn được quy định như thế nào? Lương Thanh Tiến, Tây Ninh. STRONG> Từ thời điểm Luật quản lý thuế có hiệu lực, thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn được quy định như thế nào? Lương Thanh Tiến, Tây Ninh. Trả lời: Theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo, vì vậy để phù hợp với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng theo quy định Luật Quản lý thuế và thống nhất tổ chức thực hiện, Bộ Tài Chính đã có Công Văn số 1135/BTC –TCT (23/08/2007) về việc báo cáo sử dụng hóa đơn. Theo đó, các đơn vị sử dụng hóa đơn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn hàng tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo.