• "Mỗi ngày 1 tỉ USD"• "Sóng nhân tạo"- không bền• Thừa USD cũng khổ!