Hiện nay có tình trạng các kiểm toán viên được chấp thuận rời khỏi công ty cũ sang các công ty khác. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lưu ý các tổ chức liên quan, các đối tượng sử dụng Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận như sau: