Căn cứ công văn số 115/CV-CKCT07 ngày 03/03/2009 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương, ngày 03/03/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có thông báo số 96/TTGDHN-BĐG ngày 03/03/2009 về việc tạm dừng cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân...