Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBCK ngày 13/08/2007 của Chủ Tịch UBCK Nhà Nước về việc ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Tổng hợp Phú Yên như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 152 nhà đầu tư Cá nhân trong nước: 145 NĐT Cá nhân nước ngoài : 0 Tổ chức trong nước : 07 Tổ chức nước ngoài : 0 Tổng khối lượng đăng ký: 7.537.800 CP Cá nhân trong nước: 4.921.800 CP Cá nhân nước ngoài : 0 CP Tổ chức trong nước : 2.616.000 CP Tổ chức nước ngoài: 0 CP