TT - Lợi nhuận trước thuế trong hai tháng đầu năm 2009 của Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN là 240 tỉ đồng, với Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín là 222,8 tỉ đồng. Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín cũng xây dựng kế hoạch năm 2009 để thông qua đại hội cổ đông: năm 2008 chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỉ lệ 15%, lợi nhuận cả năm 2009 là 1.600 tỉ đồng; cũng trong năm 2009 sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 10% và phát hành trái phiếu chuyển đổi tương ứng 40% vốn điều lệ.