(VTC News) - Vị khách hàng này thật khó tính.

Hoàng Việt (Ashley)