(PL)- UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thu hồi gần 24.000 m2 đất tại phường 26, quận Bình Thạnh để thực hiện dự án chống sạt lở kênh Thanh Đa.