Ngày 14-1, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn (số 73/TTg-CN) chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...