(HQ Online)- Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách tháng 2-2014, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách tháng 2 ước đạt 49.600 tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng đạt 129.870 tỷ đồng, bằng 16,6% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ của năm 2013.

Thu nội địa tháng 2 đạt khá so cùng kỳ. Ảnh Internet.

Trong đó: Thu nội địa tháng 2 ước đạt 31.400 tỷ đồng, xấp xỉ bằng 51% số thu tháng trước. Lũy kế thu 2 tháng ước đạt 93.465 tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2013 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 17,8%). Trong đó, thu từ kinh tế quốc doanh đạt 15,5% dự toán, tăng 16%; thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 20,4% dự toán, tăng 24,3%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,9% dự toán, tăng 25,6%; thuế thu nhập cá nhân đạt 17,7% dự toán, giảm 2,2% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, so với cùng kỳ một số năm gần đây, thu nội địa 2 tháng đầu năm 2014 đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Cùng kỳ năm 2012 đạt 15,9% dự toán, năm 2013 đạt 14,1% dự toán. 2 tháng đầu năm 2014 đạt 17,3% dự toán do kinh tế các tháng cuối năm 2013 và đầu năm 2014 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, làm tăng nguồn thu ngân sách.

Đồng thời, thực hiện Nghị định số 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã thu vào ngân sách khoảng 1.800 tỷ đồng cổ tức được chia năm 2013 của phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn Nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu và phần lợi nhuận còn lại năm 2013 của các Tập đoàn, Tổng công ty do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ sau khi trích nộp các quỹ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, thu vào NSNN khoảng 2.100 tỷ đồng số thuế TNDN phát sinh trong quý 3-2013 của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử,... đã được gia hạn 3 tháng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, nay đến hạn phải nộp; Công tác quản lý thu được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm... cũng là các yếu tố khiến số thu nội địa trong tháng 2 tăng so với cùng kỳ.

Ước tính có 45/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 16%). So với cùng kỳ năm 2013, có 51/63 địa phương thu cao hơn, 12 địa phương thu thấp hơn.

Thu từ dầu thô tháng 2 ước 9.000 tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng ước 17.005 tỷ đồng, bằng 20% dự toán, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 14.000 tỷ đồng (nếu trừ gần 5.000 tỷ đồng từ hoàn thuế GTGT theo chế độ thì số thu ước khoảng 9.100 tỷ đồng) bằng khoảng 77,8% mức thực hiện tháng trước, chủ yếu do kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 giảm so với tháng 1. Lũy kế thu 2 tháng đầu năm đạt 32.000 tỷ đồng, bằng 14,3% dự toán, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2013. Sau khi thực hiện hoàn thuế Giá trị gia tăng theo chế độ (13.000 tỷ đồng), thu cân đối NSNN 2 tháng đầu năm ước 19.000 tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Thu từ viện trợ lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 400 tỷ đồng.

Chi ngân sách nhà nước lũy kế 2 tháng bằng 14,9% dự toán. Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 14,3% dự toán, bằng 99,4% so với cùng kỳ; chi trả nợ và viện trợ đạt 15,9% dự toán, bằng 105,5% so với cùng kỳ; chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước đạt 15,3% dự toán, bằng 105,2% so với cùng kỳ.

Theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi NSNN được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách; đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán.

Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản, do thời điểm Tết Nguyên đán chỉ có một số dự án quan trọng vẫn tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ nên số thanh toán đạt thấp (14,2% dự toán), trong đó chủ yếu tập trung cấp ứng vốn cho dự án thuộc kế hoạch năm 2014 và tiếp tục thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành trong kế hoạch năm 2013 chuyển sang.

Bội chi NSNN lũy kế 2 tháng bằng 9% dự toán năm. Tính đến ngày 26-2-2014 đã thực hiện phát hành được 51.889 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng 17,5% nhiệm vụ huy động vốn trong nước năm 2014.

Minh Anh