Tôi có tải một công văn của Chính phủ, tập tin Word, cuối văn bản này có đính kèm 7 tập PDF là các file dữ liệu kèm theo. Xin chỉ cho phương pháp đưa các tập tin dữ liệu vào trong tập tin Word. Cám ơn nhiều!