Hỏi:

small_5743.jpg Đề nghị hướng dẫn thủ tục miễn thuế máy móc, thiết bị NK tạo tài sản cố định đưa vào DN chế xuất? Đề nghị hướng dẫn thủ tục miễn thuế máy móc, thiết bị NK tạo tài sản cố định đưa vào DN chế xuất? Trả lời: Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3, mục II, phần A, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005; 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa từ khu phi thuế quan (bao gồm cả DN chế xuất) xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa NK từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa từ khu phí thuế quan này sang khu thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị NK tạo tài sản cố định và nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu tại nhà xưởng của DN chế xuất ngoài KCN đã được quy định tại điểm VI, mục II, thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15-12-2005 của Bộ Tài chính; cụ thể: DN chế xuất phải làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi quản lý DN chế xuất. Khi NK hàng hóa, DN chế xuất phải khai trên tờ khai hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình NK. Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào DN chế xuất được miễn kiểm tra hải quan. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan hải quan sẽ kiểm tra thực tế hàng hóa theo mức độ vi phạm. Đề nghị Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương hướng dẫn DN liên hệ với cơ quan hải quan nơi DN NK hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.