Thủ tướng Aso nhấn mạnh sự nghiệp tái thiết nền kinh tế trong nước là nhiệm vụ cấp thiết của Chính phủ hiện nay và ông sẽ giải quyết vấn đề này trong 3 giai đoạn