Quyết định điều chỉnh phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8/10/2008.