Hanoinet - Theo Tân Hoa Xã, về chính sách đối nội, Thủ tướng Nhật quan tâm đến vấn đề lương hưu và chương trình chăm sóc sức khỏe đối với dân số đang già đi nhanh chóng.