Ngày 14/10/2009, Thủ tướng giao TP Hà Nội, Bộ KHCN có hình thức xử lý thích hợp, đúng quy định của Đảng, Nhà nước đối với việc tự giải thể của Viện nghiên cứu phát triển (IDS) và những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng của một số cá nhân thuộc Viện này.

Kết luận xử lý IDS được đưa ra trong cuộc họp về Quyết định 97 liên quan đến việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ. Quyết định 97 được Thủ tướng ký ngày 24/7/2009 ban hành danh mục gồm 7 lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ. Tại cuộc họp, Thủ tướng khẳng định việc ban hành Quyết định 97 là “cần thiết, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và đã có hiệu lực thi hành”, đồng thời yêu cầu “các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm quyết định này”. Sau khi Quyết định số 97 được ban hành, ngày 6/8/2009, IDS có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, cho rằng, việc ban hành Quyết định số 97 đã vi phạm trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có một số nội dung trái với Hiến pháp và Luật Khoa học và Công nghệ, gây cản trở đến việc thực hiện quyền tự do nghiên cứu khoa học của tổ chức và cá nhân. Ngày 14/9/2009, Viện nghiên cứu phát triển IDS đã tuyên bố tự giải thể trước khi Quyết định 97 có hiệu lực thi hành 1 ngày. IDS được thành lập tháng 9/2007 tại Hà Nội. Đây là Viện nghiên cứu tư nhân đầu tiên và do các nhà khoa học tự góp vốn xây dựng. Mục tiêu của Viện là thực hiện các nghiên cứu và tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển cho các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân. L.Q (tổng hợp)