ND - Cả nước hiện có hơn 240 nghìn doanh nghiệp, thu hút khoảng 9 triệu lao động; dự kiến đến năm 2010, nước ta sẽ có khoảng 500 nghìn doanh nghiệp với khoảng 335 cơ sở dạy nghề trực thuộc, góp phần tạo thêm 2,7 triệu chỗ làm mới cho người lao động.