Ngày 18.1, Bộ Thông tin - Truyền thông (TTTT) truyền đạt chỉ đạo phổ biến sâu rộng và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35/2008/CT-TTg, ngày 9.12.2008 và Công điện số 11/CĐ-TTg, ngày 2.1.2009 của Thủ tướng Chính phủ.