(PL)- “Việc thực hiện các nghị quyết phải gắn chặt với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời tập trung vào các giải pháp kiềm chế lạm phát hiện nay”.