ND - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) vừa có văn bản gửi các cơ sở GD và ĐT triển khai việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.